OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 10/2017

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków:
25.09.2017 r. – 20.10.2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura określonych na stronie www.chatakociewia.pl.

Sposób składania wniosku:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej należy złożyć w 1 egzemplarzu w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych (CD/DVD)
w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:
Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW.
W/w zakres jest zgodny z § 2 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami.

Forma wsparcia:
Refundacja

Limit dostępnych środków:
Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 400 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:
50 000 PLN

Intensywność pomocy:
Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych

Uprawniony podmiot:
Organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
a) podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w
§ 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami,
b) złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji” stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia,
4. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5 Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia.
6. Uzyskanie minimum 35 % maksymalnej liczby punktów w ramach oceny pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. minimum 20 punktów.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
• Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia,
• formularz wniosku o przyznanie pomocy,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o przyznanie pomocy,
• kryteria wyboru operacji,
• informacja o stopniu realizacji wskaźników,
• lista wymaganych dokumentów,
• oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ww. dokumenty znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”: www.chatakociewia.pl
Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.
Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@chatakociewia.pl lub telefonicznie: 58 560 18 82, 531 531 788

Załączniki:
1. Informacja o stopniu realizacji wskaźników.
2. Kryteria wyboru operacji.
3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 stopień wykonania wskaźników Załącznik nr 2 kryteria wyboru operacji Załącznik nr 3 lista wymaganych dokumentów Załącznik nr 4 oświadczenie wnioskodawcy

Data publikacji 11.09.2017

 

Dnia 13 listopada 2017r. odbyło się posiedzenie Rady polegające na ocenie  wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020, ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR, wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Poniżej wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

Lista operacji niezgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Lista operacji zgodnych z LSR Protokół z posiedzenia Rady LGD “Chata Kociewia” Rejestr Interesów

Data publikacji: 20.11.2017

 

Dnia 7.12.2017r. odbyło się posiedzenie Rady LGD “Chata Kociewia” polegające na weryfikacji i ocenie złożonych protestów.

Protokół z posiedzenia Rady Rejestr Interesów

Data publikacji: 12.12.2017