Rodo

 

 

Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” Ul. Rzeczna 18 Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański, z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 560 18 82

– pisząc na adres Ul. Rzeczna 18 Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański

– mailując na adres e-mail: biuro@chatakociewia.pl

 

CZŁONKOWIE LGD CHATA KOCIEWIA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem przesyłanych danych jest: Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” Ul. Rzeczna 18 Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań statutowych oraz obsługa organów lokalnej grupy działania.
Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z członkowstwa.
Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

BENEFICJENCI

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem przesyłanych danych jest: Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” Ul. Rzeczna 18 Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja programów: PROW 2014-2020, oś IV Leader, innych działań statutowych LGD.
Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcą jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27.
Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji obowiązków administratora w ramach projektów unijnych.
Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

PRACOWNICY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem przesyłanych danych jest: Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” Ul. Rzeczna 18 Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, inne przepisy prawa pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat, od dnia zakończenia stosunku pracy.
Pracownicy mają prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody pracownik ma prawo do żądania usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

KANDYDACI DO PRACY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem przesyłanych danych jest: Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” Ul. Rzeczna 18 Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, moja zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych oraz przez 10 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

STRONY UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem przesyłanych danych jest: Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” Ul. Rzeczna 18 Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, która jest podstawą przetwarzania danych.
Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe będą przechowywane 5 lat od ustania umowy zlecenia, w celach archiwalnych, podatkowych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

Pliki do pobrania