Członkowie LGD

LGD "Chata Kociewia" liczy obecnie 85 członków z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego tj. osoby fizyczne, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele firm oraz samorządów z obszaru LGD.

Warunki ubiegania się o członkostwo w LGD “Chata Kociewia”

Pełnoletnia osoba fizyczna może być członkiem Stowarzyszenia jeżeli spełnia następujące warunki:

  • spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach
  • złoży deklarację członkowską

Osoby prawne mogą zostac członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, jeżeli przedłożą uchwałę właściwego organu uchwałodawczego o przystąpieniu do Stowarzyszenia

Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objetym LSR mogą zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jeżeli przedłożą dokument zgłoszeniowy podpisany przez członków jednostki organizacyjnej.

 

Zapraszamy do wspólnego działania!

Aby zostać członkiem LGD należy złożyć deklarację przystapienia do LGD
Lista Członków