Zarząd LGD

Zarząd jest organem decyzyjnym LGD "Chata Kociewia".

Zarząd jest władzą LGD odpowiadającą za bieżące funkcjonowanie LGD, składa się on z 5 do 13 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym Prezesa i Wiceprezesa, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

Zarządu składa się co najmniej w 51% z członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi lub gospodarczymi działającymi na obszarze oddziaływania Stowarzyszenia, pozostały skład Zarządu stanowią osoby wskazane przez podmioty publiczne.

Kompetencje Zarządu LGD “Chata Kociewia”:

1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

5. Opracowywanie, aktualizacja i realizacja  planów, strategii, zgodnie z obowiazującą LSR

6. Powoływanie i odwoływanie kierownika biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników biura

7. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia

8. Ustalanie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady

9. Ustalanie regulaminu pracy biura Stowarzyszenia i Regulaminu Rady

10. Występowanie z wnioskiem o odwołanie członka Rady i Przewodniczącego Rady

 

Skład Zarządu LGD

Ewa Czeplina

Prezes

Jerzy Komorowski

Wiceprezes

Barbara Tomczak

Członek Zarządu

Piotr Jędrzejewski

Członek Zarządu

Rita Gollus

Członek Zarządu