Zarząd LGD

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz

Zarząd składa się z pięciu osób. Członkiem Zarządu musi być osoba fizyczna, która jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia lub pełnomocnik osoby prawnej, która jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz członkowie Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Kadencja trwa cztery lata.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Przyjmowanie nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Ustalanie przynależności członków zwyczajnych Stowarzyszenia do właściwego sektora.
 3. Stwierdzanie utraty członkostwa zwyczajnego.
 4. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 6. Opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów, strategii.
 7. Zatrudnianie pracowników Biura.
 8. Ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.
 10. Ustalanie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady.
 11. Uchwalanie Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia i Regulaminu Rady.
 12. Występowanie z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej
  i członka Rady.
 13. Ustalanie katalogu działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.
 14. Formalna weryfikacja kandydatów do Władz Stowarzyszenia oraz sporządzanie
  list kandydatów do Władz Stowarzyszenia.

Skład Zarządu LGD

Ewa Czeplina

Prezes

Jerzy Komorowski

Wiceprezes

Barbara Tomczak

Członek Zarządu

Piotr Jędrzejewski

Członek Zarządu

Rita Gollus

Członek Zarządu