Walne Zebranie

Najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków

1. Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia

2. Ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady,

3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady w szczególności dotyczących realizowanych projektów

5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

6. Uchwalanie zmian Statutu

7. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji

8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia

10. uchwalanie planów, strategii oraz ich aktualizacja zgodnie z obowiązującą strategią

11. Podejmowanie uchwał dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem zewnętrznym

12. Ustalanie wysokości składek członkowskich

13. Ustalanie i zmiana kryteriów wyboru operacji

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

z głosem stanowiącym

członkowie zwyczajni LGD

z głosem doradczym

zaproszeni przez Zarząd Goście

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ilości  członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi ( lub w każdy skuteczny sposób), co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.

W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego Obrad braku kworum, po upływie 30 minut od jego stwierdzenia może odbyć się Walne Zebranie Członków podejmujące uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.