Walne Zebranie

Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą w Stowarzyszeniu

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. Wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Uchwalanie zmian Statutu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
 7. Uchwalanie planów, strategii oraz ich aktualizacja.
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Ustalanie i zmiana kryteriów wyboru operacji.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej służącej realizacji LSR oraz określenia przedmiotu działania.
 11. Nadanie godności członka honorowego.

 

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku. Zarząd zobowiązany jest również do zwołania Walnego Zebrania Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

 

Walne Zebranie Członków z zastrzeżeniem przewidzianym w Statucie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania. W przypadku, gdy w zebraniu nie uczestniczy wymagana liczba członków, po trzydziestu minutach od stwierdzenia braku quorum, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności zebranych członków, chyba że w zebraniu uczestniczy mniej niż dziesięciu członków.

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście oraz pracownicy Stowarzyszenia.