„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

Plan włączenia społeczności

Proces przygotowania LSR

1. Opis procesu przygotowania LSR
[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju powoła zespół roboczy, składający się z przedstawicieli 3 sektorów, i będący reprezentatywnym dla społeczności obszaru. W każdej z 14 gmin obszaru przeprowadzone zostanie spotkanie, na którym zgodnie z wytycznymi przedstawiona będzie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD Chata Kociewia, a także celów strategii, oraz rezultatów i zaplanowanych działań. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju powoła zespół roboczy, składający się z przedstawicieli 3 sektorów, i będący reprezentatywnym dla społeczności obszaru. W każdej z 14 gmin obszaru przeprowadzone zostanie spotkanie, na którym zgodnie z wytycznymi przedstawiona będzie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD Chata Kociewia, a także celów strategii, oraz rezultatów i zaplanowanych działań. Do komunikacji dotyczącej prac nad nową LSR wykorzystana będzie obecna strona www.chatakociewia.pl oraz social media.  Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”  deklaruje: 1)  utrzymanie zatrudniania na poziomie 4 etatów, 2) prowadzenia strony www.chatakociewia.pl, na której będą zamieszczane informacje o pracach nad nową LSR  oraz 3) funkcjonowania biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 do końca realizacji wsparcia przygotowawczego.

W toku prac nad strategia planuje się spotkania w gminach, oraz ankiety elektroniczne – tak by jak najwięcej mieszkańców obszaru mogło wziąć udział w konsultacjach nowego dokumentu. 

Opis procesu przygotowania LSR:

1. Spotkania z członkami LGD z poszczególnych sektorów (publiczny, gospodarczy, społeczny) –  3 spotkania, zagadnienia: 1) analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru z perspektywy reprezentowanego sektora, 2) propozycja celów przyszłej LSR, 3) oczekiwania sektora od LGD i propozycje działań do ujęcia w LSR

2. Praca zespołu roboczego

3. Spotkania z mieszkańcami – (14 spotkań) Zakres merytoryczny poszczególnych spotkań zawarty jest w załączniku nr 7. Spotkania będą prowadzone w formie warsztatów – na których będą wypracowywane zapisy LSR, oraz warsztatów konsultacyjnych, gdzie wypracowane przez zespół roboczy zapisy będą poddawane ocenie i  weryfikacji. Ponadto po każdej prezentacji wypracowanych przez zespół roboczy materiałów będą one opublikowane na stronie, i będę możliwość odniesienia się do wypracowanego materiału w formie ankiety elektronicznej / formularz uwag. Następnie wyniki ankiet będą weryfikowane i uwzględniane w kolejnych wersjach LSR. W ten sposób LGD „Chata Kociewia” zagwarantuje, że głos mieszkańców będzie uwzględniany. Ostateczny kształt LSR będzie uwspólnioną przez interesariuszy i mieszkańców obszaru wersją dokumentu.

4. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, między innymi: 

• innowacyjność, 

• cyfryzację, 

• środowisko i klimat, 

• zmiany demograficzne –  obszar LGD „Chata Kociewia” dotyka problem starzenia się społeczeństwa, coraz więcej jest osób w wieku poprodukcyjnym, obecnie dodatkowym wyzwaniem jest napływ uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy – powoduje większe zapotrzebowanie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 6, 

• partnerstwo w realizacji LSR – LGD „Chata Kociewia” będzie realizować niektóre zadania w partnerstwie z innymi interesariuszami. Będą to takie zadania, które np. wykraczają poza obszar  i kompetencje pojedynczej gminy, jednocześnie będąc istotne dla całego obszaru LGD. Ponadto wzorem lat i LSR ubiegłych, planujemy realizować projektu współpracy z innymi LGD .

Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana w szczególności ze środków EFRROW, ale także EFRR i EFS – w ramach instrumentu RLKS w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

www.chatakociewia.pl

3. Harmonogram

Lp. 3.1 Nazwa gminy 3.2 Miejscowość***   3.3 Planowany termin spotkania 3.4 Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]
1. Bobowo  Bobowo 21.06.2022 NIE
2. Czarna Woda Czarna Woda 13.07.2022 NIE
3. Kaliska Kaliska 28.06.2022 NIE
4. Liniewo Liniewo 29.06.2022 NIE
5. Lubichowo Lubichowo 12.07.2022 NIE
6. Osieczna Osieczna 14.07.2022 NIE
7. Osiek Osiek 19.07.2022 NIE
8. Skarszewy Skarszewy 21.07.2022 NIE
9. Skórcz miasto Skórcz 13.09.2022 NIE
10 Skórcz gmina Pączewo 14.09.2022 NIE
11 Smętowo Graniczne Smętowo Graniczne 20.09.2022 NIE
12. Stara Kiszewa Stara Kiszewa 22.09.2022 NIE
13. Starogard Gdański Owidz 04.10.2022 NIE
14. Zblewo Zblewo 11.10.2022 NIE