Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna:

Składa się z 5 do 9 członków zwyczajnych stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebrania Członków.

Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 51% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi działającymi na obszarze LGD.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia

2. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków

3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

4. Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Skład Komisji Rewizyjnej

Karol Szczepiński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD “Chata Kociewia”

Jan Stypa

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD “Chata Kociewia”

Izabela Stawicka

Członek Komisji Rewizyjnej LGD “Chata Kociewia”

Marian Firgon

Członek Komisji Rewizyjnej LGD “Chata Kociewia”

Krzysztof Cegłowski

Członek Komisji Rewizyjnej LGD “Chata Kociewia”