Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej

Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób. Członkiem Komisji Rewizyjnej musi być osoba fizyczna, która jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia lub pełnomocnik osoby prawnej, która jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Komisji Rewizyjnej, powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. Kadencja trwa cztery lata.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia.
  2. Składanie sprawozdań i wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
  3. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków.
  4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
  5. Występowanie z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
  6. Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Karol Szczepiński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD “Chata Kociewia”

Jan Stypa

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD “Chata Kociewia”

Izabela Stawicka

Członek Komisji Rewizyjnej LGD “Chata Kociewia”

Marian Firgon

Członek Komisji Rewizyjnej LGD “Chata Kociewia”

Krzysztof Cegłowski

Członek Komisji Rewizyjnej LGD “Chata Kociewia”