Statut

LGD "Chata Kociewia"

 

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” jest stowarzyszaniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 r. poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2019 r. poz. 1167 z późn. zm.), innych właściwych przepisów prawnych oraz przyjętego przez Walne Zebranie Członków Statutu.

 

 

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.
 3. Integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego oraz innych instytucji zainteresowanych zrównoważonym rozwojem wsi.
 4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
 6. Ochrona dziedzictwa kulturowego Kociewia i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki.
 7. Rozwój turystyki na Kociewiu.
 8. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
 9. Wspieranie działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych źródeł energii.
 10. Promowanie inicjatyw związanych z ochroną środowiska.
 11. Wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich.
 12. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 13. Prowadzenie działań przewidzianych dla Stowarzyszenia określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej.

 

Statut LGD "Chata Kociewia"

Pobierz statut