Fundusz Akumulator Społeczny

Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan
AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.
Fundusz budowany na partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemii Człuchowskiej, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy i Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”.

Grupa docelowa projektu

Program adresowany jest do :
– młodych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną ( lub tzw. ułomną osobowość), zarejestrowanych nie wcześniej niż 30 miesięcy temu.
– grup nieformalnych w imieniu których wniosek złoży organizacja posiadająca osobowość prawną
– grup nieformalnych tzw. grup samopomocowych, występujących z wnioskiem samodzielnie

Działania

R

Założenia konkursu

Wszystkie projekty realizowane dzięki dotacjom musza pośrednio zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
R

Cele konkursu

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne
Cele szczegółowe:
– Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych
– Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne
– Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
– Wzmocnienie potencjału III sektora.
R

Wysokość dofinansowania

W ramach funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY można się ubiegać o dofinansowanie w wysokości:
– do 500 zł- mini grant
– do 5000 zł- grant na działania ze sfery pożytku publicznego
R

Finansować można:

– zakup mat. biurowych, art. plastycznych itd.
– koszty koordynacji i zarządzania projektem
– koszty podróży krajowych i zagranicznych
– wynagrodzenia specjalistów
– wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia
– koszty druku i promocji
– zakup elementów wyposażenia i sprzętu jeśli jest to merytorycznie uzasadnione.
R

NIE można finansować:

– udzielania pożyczek
– przedsięwzięć, które zostały juz zrealizowane
– celów religijnych i politycznych
– zakupu środków trwałych i wyposażenia których zakup nie jest uzasadniony
– pomocy finansowej dla osób fizycznych
– inwestycji
– podatku od towarów i usług
– tworzenia kapitału żelaznego organizacji
– kosztów ponoszonych za granicą
– kar, grzywien i odsetek karnych
– zakupu napojów alkoholowych
– finansowania podatku dochodowego od osób prawnych
– prowadzenia działalności gospodarczej