Działaj Lokalnie

Wyzwól społeczną energię!!!

Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”.
Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” od 2008 roku jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie, dzięki temu może wyzwalać społeczną energię. Zachęcamy do kontaktowania się z naszymi pracownikami w celu wyzwolenia swojej społecznej energii. Jesteśmy chętni do współpracy i nie możemy doczekać się, aż dasz nam szansę i zadziałamy wspólnie!.

Grupa docelowa projektu

Program skierowany jest do :

1. Organizacji pozarządowych( stowarzyszeń, fundacji),

2. Stowarzyszeń zwykłych

3. Oddziałów terenowych organizacji pozarządowych

4. Grup nieformalnych ( które złożą wniosek samodzielnie jako Inicjatywa Działaj Lokalnie bądź pod patronatem innej organizacji posiadającej osobowość prawną).

Działania

R

Idea Programu

Dalekosiężnym dążeniem Fundatora programu Działaj Lokalnie jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb.

Program Działaj Lokalnie wspiera aktywność obywatelską tj. wolontariat, filantropię i partnerstwo.

R

Założenia oraz cel konkursu

W Lokalnym Konkursie wspierane są projekty,  które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

R

Założenia i cel konkursu

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

– zakładają współdziałanie mieszkańców

– wynikają z konkretnych potrzeb społeczności

– mają jasno określony cel

– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności

– będę realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne- naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

R

Etapy oceny wniosków

Po złożeniu wniosek podlega ocenie dwóm ocenom. Pierwsza z nich to ocena formalna, a po jej pozytywnej ocenie wniosek trafia do oceny merytorycznej i jest oceniany przez wyłonioną Komisji Grantową. Więcej szczegółów dotyczących oceny znajduje się w regulaminie Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie ( patrz podzakładka Dokumenty).

R

Koszty finansowane w ramach programu

Z otrzymanego grantu finansować można:

– zakup materiałów biurowych, art. plastycznych i innych materiałów

– wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu

– koszty druku, usługi graficzne

– koszty przejazdu

– zakup elementów wyposażenia

koszty koordynacji oraz zarządzania projektem

– wynagrodzenia specjalistów

– zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione

Z otrzymanego grantu nie można finansować:

– udzielania pożyczek

– przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane

– celów religijnych i politycznych

– działań ściśle sportowych

– zakupu środków i wyposażenia jeśli nie jest to merytorycznie uzasadnione

– bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych

– inwestycji

– podatku od towarów i usług

-tworzenie kapitału żelaznego organizacji

– kar, grzywien i odsetek karnych

– zakup napojów alkoholowych

– podstawowej działalności instytucji publicznych

– finansowania podatku dochodowego od osób prawnych

– prowadzenia działalności gospodarczej