Rozpoczynamy kolejną odsłonę Programu Działaj Lokalnie.

Nabór trwać będzie od 29 kwietnia do 2 czerwca 2024 r.

Wnioski należy składać poprzez generator, dostępny pod adresem: https://generatorspoleczny.pl/.

O dofinansowanie w wysokości do 6 tyś złotych ubiegać się mogą:

  1. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
  2. zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
  3. oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
  4. grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa
    (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego.
  5. grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu.