Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” wszczął procedurę konsultacji społecznych, związaną z aktualizacją zapisów LSR i kryteriów wyboru operacji. Pierwsze spotkanie
w ramach konsultacji społecznych odbędzie się 23 maja 2023 r., o godz. 8:30, a drugie spotkanie odbędzie się 24 maja 2023 r., o godz. 15:30.

Link do pierwszego spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a92f8b8268b20450cb94c6b4c405bae1c%40thread.tacv2/1684481066360?context=%7b%22Tid%22%3a%22597e11a0-1d3e-42f8-9405-9eb83fc11326%22%2c%22Oid%22%3a%22b6af8500-c37d-4eba-95cf-e3654e6122f0%22%7d

 

Link do drugiego spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a92f8b8268b20450cb94c6b4c405bae1c%40thread.tacv2/1684481217185?context=%7b%22Tid%22%3a%22597e11a0-1d3e-42f8-9405-9eb83fc11326%22%2c%22Oid%22%3a%22b6af8500-c37d-4eba-95cf-e3654e6122f0%22%7d