Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez
podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Dokumenty dla wnioskodawcy:

Wniosek o przyznanie pomocy:

Biznesplan (wersja 5z)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z): 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta:

Formularz Wniosku o płatność ( wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacja po realizacji operacji:

data publikacji: 14.02.2023

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”

 

data publikacji: 24.05.2023