Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

 

 

Dokumenty dla wnioskodawcy:

Wniosek o przyznanie pomocy:

Biznesplan:

Umowa o przyznaniu pomocy: 

Umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta:

Wniosek o płatność:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji:

 

 

data publikacji 17.05.2022