W związku z trwającymi konsultacjami społecznym, dotyczącymi aktualizacji LSR i zmiany kryteriów wyboru operacji, przedstawiamy wypracowaną przez Lokalną Grupę Działania, w oparciu o przeprowadzone spotkania dla mieszkańców LGD propozycję zmian:

 

  • Zwiększenie wskaźnika produktu w przedsięwzięciu 2.1.1 „Tworzenie miejsc pracy
    w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” zdefiniowanego jako „liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym operacje ukierunkowane na innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska i /lub zapobieganie zmianom klimatu)” z 54 (21) sztuk do 66 (25) sztuk,

 

  • Zmniejszenie maksymalnej liczby punktów w kryterium „tworzenie nowych miejsc pracy”,
    w przedsięwzięciach: 1.1.1 „Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)” oraz 2.1.1. „Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów,
    z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” z trzech punktów do jednego punktu,

 

  • Zmniejszenie we wszystkich przedsięwzięciach minimum punktowego warunkującego wybór operacji do finansowania z dziesięciu punktów do siedmiu punktów.

 

Uwagi i zastrzeżenia do zaproponowanych zmian można zgłaszać do Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” osobiście, drogą pocztową lub na adres poczty elektronicznej biuro@chatakociewia.pl, w terminie do dnia 18 kwietnia 2022 r.

Ankieta dotycząca zmian w lokalnej strategii rozwoju oraz kryteriach wyboru operacji