OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 21/2021

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków Załącznik nr 1 Stopień wykonania wskaźników Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji Załącznik nr 3 Lista wymaganych dokumentów Załącznik nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy RODO klauzule 19.2 Rodo do wkładu rzeczowego 19.2 Rodo do listy obecności 19.2 Lokalna Strategia Rozwoju ( LSR) Procedura Wyboru Operacji

 

Dokumenty dla wnioskodawcy:

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przynanie pomocy pdf Wniosek o przynanie pomocy xls Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Dodatkowe arkusze Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących xls

 

Umowa o przyznanie pomocy

Umowa o przyznanie pomocy Wykaz działek ewidencyjnych Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych Kary administracyjne

 

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność pdf Wniosek o płatność xls Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność Dodatkowe arkusze do podmiotów współwnioskujących xls Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących pdf

 

Data publikacji: 15.12.2020r.

 

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

 

1. Lista operacji zgodnych z LSR i Lista operacji niezgodnych z LSR 2. Lista operacji wybranych do finansowania i Lista operacji niewybranych do finansowania 3. Rejestr Interesów Członków Rady LGD 4. Protokół oceny i wyboru operacji 4.1 Deklaracje bezstronności 4.2 Uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy 4.3 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z LSR i Listy operacji niezgodnych z LSR 4.4 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych do finansowania i Listy operacji niewybranych do finansowania

Data publikacji: 19.03.2021r.