OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 17/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków:
12.11.2019 – 29.11.2019 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna,
ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura
tj. od 7.30 do 15.30.
Sposób składania wniosku:
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 2 egzemplarzach w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych (CD/DVD),
w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:
Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia.

Forma wsparcia:
Refundacja

Limit dostępnych środków:
300 000 złotych

Maksymalny poziom dofinansowania:
50 000 złotych

Intensywność pomocy:
Pomoc na operację przyznawana jest w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych.

Uprawnione podmioty:
Organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe.

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
o przyznanie pomocy.
3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru tj.:
a) podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym
w § 2 ust.1 pkt. 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami,
b) złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji” stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia.
4. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.
6. Uzyskanie minimum 10 pkt w wyniku oceny operacji przez Radę LGD „Chata Kociewia” w oparciu
o kryteria wyboru operacji.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Wszystkie dokumenty związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy znajdują się w Biurze LGD „Chata Kociewia” oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem www.chatakociewia.pl.

Dokumentacja zawiera:
Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”,
formularz wniosku o przyznanie pomocy,
formularz wniosku o płatność,
formularz umowy o przyznaniu pomocy,
informację o stopniu realizacji wskaźników,
kryteria wyboru operacji,
Listę wymaganych dokumentów,
Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Procedurę wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii” (wnioski oceniane przez samorząd województwa) – konkursy otwarte.

Załączniki:
Informacja o stopniu realizacji wskaźników.
Kryteria wyboru operacji.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.
Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 stopień wykonania wskaźników

Załącznik nr 2 kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 oświadczenie wnioskodawcy

Dokumenty dla beneficjenta:

Wniosek o przyznanie pomocy pdf

Wniosek o przyznanie pomocy xls

3.Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy4.Biznesplan5.Biznesplan-wersja edytowalna6.Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu7.Infomacja monitorująca z realizacji biznesplanu8.Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu- wersja edytowalna9.Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej.10.Tabela Finansowa11.załącznik 2- wykaz działek ewidencyjnych PDF12.umowa_4z13.umowa_4z- wersja edytowalna

Data publikacji 29.10.2019

 

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”

1.Lista operacji zgodnych niezgodnych z LSR 17

2. Lista operacji wybranych niewybranych do finansowania 17

3. Rejestr interesów 17

4. protokół oceny i wyboru operacji 17

5. Lista obecności 17

6. deklaracje bezstronności 17

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia List zgodnych niezgodnych z LSR 17

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy wybranych niewybranych 17

9.Uchwała wybrane i niewybrane 17

Data publikacji 27.01.2020