opis_strony2
Nabór na stanowsko doradca ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PDF Drukuj Email
piątek, 31 lipca 2009 00:00

Nowa Wieś Rzeczna, 31 lipiec 2009 r

(miejsce i data)

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia dnia 31 lipca ogłasza nabór na stanowisko:

Doradca ds. PROW


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Planowany zakres zadań i odpowiedzialności

- Poradnictwo dla wszystkich grup beneficjentów w zakresie przygotowywania wniosków o

dofinansowanie,

- Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz

sporządzania załączników,

- Poradnictwo dla wszystkich grup beneficjentów, które ubiegają się o dofinansowanie w

zakresie załączników, które są niezbędne przy składaniu wniosków.

- Pomoc i doradztwo przy odpowiednim zarządzaniu projektami, realizowanymi w ramach osi

4 LEADER w ramach PROW.

- Szkolenia z zarządzania projektami.

- Szkolenia z zakresu aktywizacji społeczności wiejskiej.

- Poradnictwo przy zakładaniu organizacji pozarządowych.

- Pomoc i doradztwo przy rozliczaniu się z realizacji projektów w ramach Osi 4 LEADER w

ramach PROW,

- Pomoc pracownikowi biurowemu przy naborze wniosków, organizacji posiedzeń wspólnych

Rady LGD, organizacji posiedzeń Grup Roboczych oraz przygotowywaniu dokumentacji

niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia procedury weryfikacji wniosków przez LGD

Wymagania formalne/umiejętności konieczne do ubiegania się o dane stanowisko:

- Wykształcenie średnie

- znajomość LSR oraz przepisów UE dotyczących składania wniosków, rozliczania oraz

zarządzania projektem w związku z realizacją PROW na lata 2007-2013

- znajomość obsługi komputera

Wymagania formalne/umiejętności pożądane do ubiegania się o dane stanowisko:

- doświadczenie na stanowisku samodzielnym,

- łatwość prowadzenia kontaktów międzyludzkich,

- dyplomacja i umiejętność rozmowy z beneficjentami

- sumienność, staranność, pracowitość,

- prawo jazdy kat. B

- Znajomość języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego w stopniu podstawowym

Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy,

d) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. (kopie świadectw ukończonych kursów i szkoleń),

f) oświadczenie:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze LGD Chata Kociewia ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański lub pocztą na adres:

LGD Chata Kociewia

Nowa Wieś Rzeczna

Ul. Rzeczna 18

83-200 Starogard Gdański

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Doradca ds. PROW

w terminie do dnia 14 sierpnia do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD Chata Kociewia (www.chatakociewia.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Biura LGD Chata Kociewia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Marian Firgon

Prezes LGD Chata KociewiaKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko

2. Imiona rodziców

3. Data urodzenia

4. Obywatelstwo

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

6. Wykształcenie

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

Zawód wyuczony (tytuł zawodowy) –

Zawód wykonywany –

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria

lub innym dowodem tożsamości:

(miejscowość i data)

................................................................

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)______________

*) Właściwe podkreślić.