opis_strony2
CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE LSR PDF Drukuj Email
wtorek, 06 września 2011 11:55


Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” zakłada skoncentrowanie wysiłków wokół zadań mieszczących się w następujących tematach wiodących wybranych spośród dostępnych w PROW:

1. Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności.

3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi wraz z lepszym wykorzystaniem potencjału obszarów wiejskich.


 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU


CEL OGÓLNY 1


Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami poprzez podnoszenie wartości lokalnych produktów zmierzające do ułatwienia małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków.

CEL SZCZEGÓŁOWY

1.1

CEL SZCZEGÓŁOWY

1.2

Podniesienie aktywności gospodarczej poprzez tworzenie nowych oraz wzmocnienie istniejących form aktywności gospodarczej ze szczególnym wykorzystaniem dostępnych lokalnych zasobów oraz wspieraniem działań proekologicznych

Zwiększenie wykorzystania dostępnych zasobów obszaru LGD poprzez edukację oraz zwiększanie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Kociewiaku miej pieniądze i dziel się z innymi” - rozwój działalności przynoszącej dochód poza rolnictwem (z wyłączeniem działalności turystycznej i około turystycznej)

„Na szlakach Kociewia” - rozwój działalności turystycznej i około turystycznej w tym bazy noclegowej i gastronomicznej i agroturystyki na obszarze LGD                                                             

„Wiedza podstawą rozwoju Kociewia” - podniesienie kwalifikacji mieszkańców w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

CEL OGÓLNY 2

Wykorzystanie kociewskich zasobów naturalnych i kulturowych w kreowaniu nowych kierunków rozwoju oraz wzmacnianiu istniejących kierunków turystyki i działalności gospodarczej, produkcyjnej usługowej, agroturystycznej.

CEL SZCZEGÓŁOWY

2.1

CEL SZCZEGÓŁOWY

2.2


CEL SZCZEGÓŁOWY


2.3

 

Poszerzenie wykorzystania i rozwój zasobów naturalnych, kulturowych i gospodarczych Kociewia na potrzeby rozwoju turystyki

Upowszechnienie informacji o zasobach i promocja obszaru LGD

Tworzenie nowych sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych w oparciu o posiadane zasoby oraz wykorzystanie nowych technologii informatycznych

PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Kociewie atrakcyjne turystycznie” - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej opartej o lokalne zasoby, adresowanej do turystów

Promocja Kociewia sposobem na przybliżenie krainy spokoju oraz zachęcenia turysty do odwiedzenia terenu LGD

Kociewie z wody – tworzenie nowego sieciowego produktu turystycznego w oparciu o nowe technologie informatyczne oraz zasoby wodne Kociewia: Wdę, Wierzycę i Jezioro Kałębie

CEL OGÓLNY 3

Aktywizacja społeczności wiejskiej zmierzająca do poprawy warunków życia i budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z Kociewiem.

CEL SZCZEGÓŁOWY

3.1

CEL SZCZEGÓŁOWY

3.2

Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej i poprawa warunków ich realizacji

Promocja tożsamości regionalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego Kociewia oraz zwiększenie wiedzy na temat regionu

PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Aktywny Kociewiak” - tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, społecznej, sportowej i wypoczynkowej na potrzeby mieszkańców obszaru LSR

„Kociewie silne mądrością ludzi” - rozwój aktywności społeczności lokalnej oraz organizacja wydarzeń wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców                          

„Wspólnie możemy więcej” – współpraca z Lokalnymi Grupami Działania w kraju i za granicą

 

 

 

„Zwiększenie poczucia tożsamości Kociewiaków” - zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego