Aktualizacja dziennika ustaw, numeru i pozycji w aktach prawnych przywołanych w Statucie.

  •  Zmiana została uwzględniona.

 

Wskazanie elementów, które powinien zawierać protokół z obrad Walnego Zebrania Członków.

  •  Zmiana została uwzględniona.

 

Zmiana brzmienia § 20 ust. 2 Statutu LGD na: „Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu”.

  •  Zmiana nie została uwzględniona. W ocenie Zarządu, Prezes nie może jednoosobowo rozstrzygać o podjęciu uchwał w sprawach, które na mocy Statutu LGD lub ustawy Prawo o Stowarzyszeniach należą do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

Zmiana brzmienia § 24 ust. 1 Statutu LGD na: „Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu”.

  •  Zmiana została uwzględniona.

 

Zmiana brzmienia § 39 ust. 4 Statutu LGD na: „Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy”.

  •  Zmiana nie została uwzględniona. W przypadku gdy Statut nie reguluje tej kwestii przyjmuje się, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

Stworzenie możliwości odwołania się do Walnego Zebrania Członków od decyzji o utracie członkostwa w Stowarzyszeniu.

  •  Zmiana nie została uwzględniona. Aktualnie odwołanie przysługuje tylko od decyzji Zarządu o wykluczeniu z członkostwa. Zapewnia to kontrolę Walnego Zebrania Członków w sytuacji potencjalnego konfliktu między wykluczonym członkiem zwyczajnym a Zarządem, jedocześnie nie powodując nadmiernego formalizmu prawnego w stwierdzaniu utraty członkostwa zwyczajnego.

 

Wydłużenie terminu w zakresie informowania o Walnym Zebraniu Członków z 7 dni do 14 dni.

  •  Zmiana nie została uwzględniona. Dotychczas nie było sytuacji, w której nie udało się uzyskać quorum pozwalającego na podejmowanie decyzji (uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania). Ponadto siedem dni jest wymogiem minimalnym, nie wyklucza to możliwości informowania członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu Członków z większym wyprzedzeniem.

 

Wątpliwości w zakresie losowania obszarów gmin objętych LSR, z których będą mogli zgłaszać
się kandydaci do Rady LGD będący przedstawicielami grupy interesu sektora publicznego.

  •  Zmiana nie została uwzględniona. Zgodnie z art. 31 ust 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej LGD musi zapewnić, że w organie decyzyjnym żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji, dotyczy to w szczególności władzy publicznej. Losowanie jest rozwiązaniem transparentnym, sprawiedliwym, a przede wszystkim umożliwia wybór składu Rady zgodny z wymogami interwencji I 13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

 

Projekt Statutu