Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

data publikacji: 16.11.2023 r.

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje, że w terminie wskazanym w Informacji
o planowanej do realizacji operacji własnej żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym, na podstawie § 31 ust. 1 Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD przystępuje do złożenia w Zarządzie Województwa wniosku o przyznanie pomocy
na realizację operacji własnej.

data publikacji: 19.12.2023 r.

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

data publikacji: 06.02.2024 r.