W związku z trwającymi konsultacjami społecznym dotyczącymi aktualizacji LSR, LGD „Chata Kociewia” publikuje wypracowaną przez Zarząd LGD propozycję zmian.

 

  • Zmiana alokacji środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

 

Przedsięwzięcie

Nazwa przedsięwzięcia

Środki dodane
lub odjęte
z przedsięwzięcia

Proponowany limit środków

1.1.1.

Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)

-14 258,60

613 717,66

1.2.1

Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)

-20 688,58

791 370,07

1.2.2.

Niekomercyjna mała infrastruktura
w zakresie turystyki/rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)

22 196,19

159 943,58

1.2.3

Informowanie i promocja o walorach
i marce Kociewia

-1 236,29

42 651,74

2.1.1.

Tworzenie miejsc pracy
w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz

-35 311,22

1 518 109,55

3.1.1.

Wsparcie rozwojowe w tym doradcze
i edukacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

49 298,50

99 298,50

3.2.1.

Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu
o kultywowania dziedzictwa lokalnego
i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem
ich lokalizacji w obiektach dotowanych
w ramach PROW

313,76

110 548,10

3.2.2.

Niekomercyjna infrastruktura kulturalna

-313,76

359 860,80

 

Uwagi i zastrzeżenia do zaproponowanych zmian można zgłaszać do Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” osobiście, drogą pocztową lub na adres poczty elektronicznej biuro@chatakociewia.pl,
w terminie do dnia 27 października 2023 r. wypełniając poniższą ankietę.

Ankieta dotycząca zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju