W związku z trwającymi konsultacjami społecznym, dotyczącymi aktualizacji LSR i zmiany kryteriów wyboru operacji, przedstawiamy wypracowaną przez Lokalną Grupę Działania propozycję zmian:

  • Dodanie do przedsięwzięcia 3.1.1. „Wsparcie rozwojowe w tym doradcze i edukacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych” kryterium „działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych”.

  • LSR – propozycja zmian
  • Kryteria wyboru operacji – propozycja zmian

Uwagi i zastrzeżenia do zaproponowanych zmian można zgłaszać do Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” osobiście, drogą pocztową lub na adres poczty elektronicznej biuro@chatakociewia.pl, w terminie do dnia 1 czerwca 2023 r.