Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” wszczął procedurę konsultacji społecznych, związaną z aktualizacją zapisów LSR i kryteriów wyboru operacji.

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00, a drugie spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00.

 

Link do spotkań to:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a92f8b8268b20450cb94c6b4c405bae1c%40thread.tacv2/1648641056585?context=%7b%22Tid%22%3a%22597e11a0-1d3e-42f8-9405-9eb83fc11326%22%2c%22Oid%22%3a%22b6af8500-c37d-4eba-95cf-e3654e6122f0%22%7d