W związku z wejściem w życie w dniu 26 sierpnia 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 83/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020, udostępniamy Państwu aktualne wzory dokumentów.

 

Wniosek o przyznanie pomocy xls. Wniosek o przyznanie pomocy pdf. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących xls. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących pdf

 

Biznesplan pdf. Biznesplan xls. Instrukcja wypełnienia biznesplanu Tabela Finansowa

 

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa pdf. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa xls. Zasady wypełnienia Oświadczenia