INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ 2/2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej Informacja o stopniu realizacji wskaźników Kryteria wyboru operacji Wykaz dokumentów

Data publikacji: 16.11.2020r.

 

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje, iż w terminie
16 listopada – 16 grudnia 2020r. żaden uprawniony podmiot nie zgłosił
zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym na podstawie
§ 26. 1. Procedury własnej Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”
przystępuje do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.

Data publikacji 17.12.2020r.

 

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

1. Lista wopp zgodnych z LSR i niezgodnych z LSR2. Lista wopp wybranych i niewybranych do finansowania3. Rejestr Interesów Członków Rady4. Protokół oceny i wyboru operacji własnej4.1 Lista obecności4.2. Deklaracje bezstronności4.3. Uchwała w sprawie wybrania wopp na realizacje operacji własnej4.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy wopp zgodnych z LSR i Listy wopp niezgodnych z LSR4.5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy wopp wybranych i niewybranych do finansowania

 

Data publikacji: 3.09.2021r.