OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 23/2021

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocyZałącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźnikiZałącznik nr 2 Kryteria wyboru operacjiZałącznik nr 3 Lista wymaganych dokumentówZałącznik nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy

 

Procedura 30.11.2020Lokalna Strategia Rozwoju ( LSR)RODO_KLAUZULE_19.2-1RODO_klauzule_DO_KARTY_WKADU_RZECZOWEGO_19.2-1RODO do listy obecności 19.2_1

 

Dokumenty dla wnioskodawcy:

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

Wniosek o przyznanie pomocy xls.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Biznesplan:

Biznesplan pdf.Biznesplan docx.Biznesplan- tabele finansowe xls.Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 

Umowa o przyznaniu pomocy: 

Umowa o przyznaniu pomocy pdf.Wykaz działek ewidencyjnychOświadczenie o wyrażenie zgody na zawarcie umowy pdf.Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowejInformacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Ankieta monitorująca: 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanuInformacja monitorująca z realizacji biznesplanu xls.Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej

 

Wniosek o płatność:

Wniosek o płatność pdf.Wniosek o płatność xls.Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćSprawozdanie z realizacji biznesplanuInformacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanuWykaz faktur

 

Data publikacji: 17.03.2021r.

 

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”

1. Lista operacji zgodnych z LSR i Lista operacji niezgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych do finansowania i Lista operacji niewybranych do finansowania

3. Rejestr Interesów Członków Rady

4. Protokół oceny i wyboru operacji

4.1. Lista obecności Członków Rady

4.2. Deklaracje bezstronności

4.3. Uchwały w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania i ustalenia kwoty wsparcia

4.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z LSR i Listy operacji niezgodnych z LSR

4.5. Uchwała w sprawie Listy operacji wybranych do finansowania i Listy operacji niewybranych do finansowania

 

Data publikacji 6.07.2021r.