OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 22/2021

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocyZałącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźnikiZałącznik nr 2 Kryteria wyboru operacjiZałącznik nr 3 Lista wymaganych dokumentówZałącznik nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) 19.08. 2020Procedura 30.11.2020RODO_KLAUZULE_19.2-1RODO_klauzule_DO_KARTY_WKADU_RZECZOWEGO_19.2-1RODO do listy obecności 19.2_1

 

Dokumenty dla wnioskodawcy: 

 

Wniosek o przyznanie pomocy: 

Wniosek o przyznanie pomocy xls.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Biznesplan: 

Biznesplan pdf.Biznesplan docx.Biznesplan- tabele finansowe xls.Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 

Umowa o przyznaniu pomocy:

Umowa o przyznaniu pomocy pdf.Wykaz działek ewidencyjnychOświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowyOświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowejInformacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja monitorująca: 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanuInformacja monitorująca z realizacji biznesplanu xls.Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej

 

Wniosek o płatność:

Wniosek o płatność pdf.Wniosek o płatność xls.Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćSprawozdanie z realizacji biznesplanuInformacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanuWykaz faktur

 

Data publikacji: 17.03.2021

 

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”

1. Lista operacji zgodnych z LSR i Lista operacji niezgodnych z LSR2. Lista operacji wybranych do finansowania i Lista operacji niewybranych do finansowania3. Rejestr interesów Członków Rady4. Protokół oceny i wyboru operacji4.1 Lista obecności Członków Rady4.2 Deklaracje bezstronności4.3. Uchwały w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy4.4 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z LSR i Listy operacji niegodnych z LSR4.5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych do finansowania i Listy operacji niewybranych do finansowania

 

Data publikacji 6.07.2021r.

Procedura odwoławcza:

 

1. Rejestr Interesów Członków Rady LGD

2. Protokół oceny i wyboru operacji

2.1. Deklaracje bezstronności

 

Data publikacji 23.07.2021r.