OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 23/2021

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy

 

Procedura 30.11.2020

Lokalna Strategia Rozwoju ( LSR)

RODO_KLAUZULE_19.2-1

RODO_klauzule_DO_KARTY_WKADU_RZECZOWEGO_19.2-1

RODO do listy obecności 19.2_1

 

Dokumenty dla wnioskodawcy:

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

Wniosek o przyznanie pomocy xls.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Biznesplan:

Biznesplan pdf.

Biznesplan docx.

Biznesplan- tabele finansowe xls.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 

Umowa o przyznaniu pomocy: 

Umowa o przyznaniu pomocy pdf.

Wykaz działek ewidencyjnych

Oświadczenie o wyrażenie zgody na zawarcie umowy pdf.

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Ankieta monitorująca: 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu xls.

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej

 

Wniosek o płatność:

Wniosek o płatność pdf.

Wniosek o płatność xls.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Wykaz faktur

 

Data publikacji: 17.03.2021r.