OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 19/2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 19/2020

Załącznik nr 1 Stopień wykonania wskaźników

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy

 

RODO KLAUZULE 19.2 RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2 RODO DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

Lokalna Strategia Rozwoju ( LSR)

Procedura

 

Dokumenty dla wnioskodawcy:

 

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy pdf

Wniosek o przyznanie pomocy xls

Arkusze dodatkowe dla podmiotów współwnioskujących pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących xls

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Umowa o przyznaniu pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Wykaz działek ewidencyjnych

Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Kary administracyjne

 

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność xls

Wniosek o płatność pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących xls

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących pdf

Data publikacji: 16.10.2020r.

 

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

 

1. Lista operacji zgodnych z LSR i Lista operacji niezgodnych z LSR 2. Lista operacji wybranych do finansowania i Lista operacji niewybranych do finansowania 3. Rejestr Interesów Członków Rady 4. Protokół oceny i wyboru operacji 4.1 Deklaracje bezstronności 4.2. Uchwały w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania 4.3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z LSR i Listy operacji niezgodnych z LSR 4.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych do finansowania i Listy operacji niewybranych do finansowania

 

Data publikacji: 25.01.2021