OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 20/2020

 

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia).

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 20/2020

Załącznik nr 1 Stopień wykonania wskaźników

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy

 

RODO KLAUZULE 19.2 RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2 RODO DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

Procedura

 

Dokumenty dla wnioskodawcy:

 

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy pdf

Wniosek o przyznanie pomocy xls

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Dodatkowe arkusze

 

Biznesplan

Biznesplan pdf.

Biznesplan doc.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Tabele Finansowe

 

Oświadczenia

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa pdf

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa xls

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiebiorstwa

 

Umowa o przyznaniu pomocy

Umowa o przyznanie pomocy

Kary administracyjne

Informacja monitorująca realizacji biznesplanu

Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Wykaz działek ewidencyjnych

Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

 

Informacja monitorująca

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu pdf.

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu xls.

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej

 

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność xls

Wniosek o płatność pdf

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Informacja pomocnicza w wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Dodatkowe arkusze do podmiotów współwnioskujących xls

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących pdf

 

Data publikacji: 16.10.2020r.

 

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

1. Lista operacji zgodnych z LSR i Lista operacji niezgodnych z LSR 20

2. Lista operacji wybranych do finansowania i Lista operacji niewybranych do finansowania 20

3. Rejestr Interesów Członków Rady 20

4. Protokół oceny i wyboru operacji 20

4.1. Deklaracje bezstronności 20

4.2. Uchwały w sprawie wybrania niewybrania operacji do finansowania 20

4.3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych i Listy operacji niezgodnych z LSR 20

4.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych do finansowania i Listy operacji niewybranych do finansowania 20

 

Data publikacji: 25.01.2021

 

Procedura odwoławcza:

2. Rejestr Interesów Członków Rady LGD

3. Protokół oceny i wyboru operacji

3.1. Deklaracje bezstronności

3.2 Uchwała w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania

3.3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych do finansowania i Listy operacji niewybranych do finansowania

 

Data publikacji: 2.03.2021 r.