INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ 2/2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania zamiaru realizacji operacji własnej:
03.08.2020 r. – 02.09.2020 r.

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

Zamiar realizacji operacji własnej (formularz zgłoszeniowy) należy złożyć pisemnie, w dwóch egzemplarzach, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)
w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, w godzinach jego otwarcia.

Zakres tematyczny operacji:
Wsparcie rozwojowe w tym doradcze i edukacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Wysokość środków na realizację operacji własnej:
50 000 złotych.

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej:

1. Zgłoszenie formularza zamiaru realizacji operacji własnej w miejscu i terminie wskazanym
w informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
2. Spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji tj.:
a) podmiotami, które mogą się ubiegać o przyznanie pomocy są: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządową, osoby fizyczne,
b) podmiot, który ubiega się o przyznanie pomocy jest:
– osobą fizyczną, która: posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, lub
– osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR, lub
– jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Wszystkie dokumenty związane z realizacją operacji własnej znajdują się w Biurze LGD „Chata Kociewia” oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem www.chatakociewia.pl.

Dokumentacja zawiera:

 Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”,
 załączniki do informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej.
2. Informacja o stopniu realizacji wskaźników.
3. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie
jest warunkiem wyboru operacji.
4. Wykaz dokumentów pozwalających na potwierdzenie, że wnioskodawca zgłaszający zamiar realizacji operacji własnej jest uprawniony do wsparcia.

 

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnejInformacja o stopniu realizacji wskaźnikówKryteria wyboru operacjiWykaz dokumentów

Data publikacji: 2.08.2020r.

 

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje, iż w terminie
3 sierpnia – 2 września 2020r. żaden uprawniony podmiot nie zgłosił
zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym na podstawie
§ 26. 1. Procedury własnej Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”
przystępuje do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.

Data publikacji 3.09.2020r.