Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia“ zaprasza na XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 19 sierpnia br. tj. środa o godz. 10:00 w Grodzisku Owidz ul. Rycerska 1, 83-211 Owidz

Proponowany porządek obrad:
1. Powitanie zebranych i otwarcie XXXVI Walnego Zebrania Członków
2. Wybór Przewodniczącego Obrad
3. Stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z dnia 2019-12-18
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z realizacji zadań w roku 2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2019
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2019
9. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej LGD „Chata Kociewia”
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2019
11. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju ( LSR)
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
13. Wolne wnioski i zakończenie XXXVI Walnego Zebrania Członków.

Zwracamy się z prośbą o niezawodne przybycie.

W przypadku braku qworum ( 1/3) , zostanie powołany II termin Walnego Zebrania Członków dnia 19.08.2020 o godzinie 10.30!!!