OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 18/2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków:
20.01.2020 – 17.02.2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura tj. od 7.30 do 15.30.

Sposób składania wniosku:
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 2 egzemplarzach w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych (CD/DVD),
w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:
Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach ( z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów
z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Forma wsparcia:
Ryczałt –premia

Limit dostępnych środków:
650 500, 00 złotych

Poziom dofinansowania:
50 000 złotych

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
o przyznanie pomocy.
3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru tj.:
a) podmiot będzie się ubiegał o wsparcie określone w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzeniu MRiRW
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami,
b) podmiot spełnia wszystkie warunki udzielenia wsparcia określone w powyższym rozporządzeniu,
c) złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji” stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia.
4. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.
5. Uzyskanie minimum 10 pkt w wyniku oceny operacji przez Radę LGD „Chata Kociewia”
w oparciu o kryteria wyboru operacji.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Wszystkie dokumenty związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy znajdują się w Biurze LGD „Chata Kociewia” oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem www.chatakociewia.pl.

Dokumentacja zawiera:
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”,
formularz wniosku o przyznanie pomocy,
formularz wniosku o płatność,
formularz umowy o przyznaniu pomocy,
formularz biznesplanu,
informacja o stopniu realizacji wskaźników,
kryteria wyboru operacji,
Lista wymaganych dokumentów,
Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:
Informacja o stopniu realizacji wskaźników.
Kryteria wyboru operacji.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia.
Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stopień wykonania wskaźników

Kryteria

Lista wymaganych dokumentów

Oświadczenie wnioskodawcy

Dokumenty dla beneficjenta:

1.Wniosek o przyznanie pomocy PDF

2.Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

3.Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

4.Biznesplan

5.Biznesplan-wersja edytowalna

6.Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

7.Infomacja monitorująca z realizacji biznesplanu

8.Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu- wersja edytowalna

9.Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej

10.Tabela Finansowa

11.załącznik 2- wykaz działek ewidencyjnych PDF

12.umowa_4z

13.umowa_4z- wersja edytowalna

Data publikacji 2.01.2020

 

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

1. Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR 18

2. Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania 18

3. Rejestr Interesów Członków Rady 18

4. Protokół oceny i wyboru operacji 18

5. Deklaracje bezstronności 18

6. Uchwały w sprawie wybrania niewybrania operacji 18

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia List zgodnych i niezgodnych z LSR 18

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia List operacji wybranych i niewybranych do finansowania 18

Data publikacji: 29.05.2020

 

Procedura odwoławcza

1.Rejestr Interesów 18 procedura odwoławcza2.Protokół oceny i wyboru operacji procedura odwoławcza3. Deklaracje bezstronności 18 procedura odwoławcza

Data publikacji: 22.06.2020