OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 16/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków:
10.04.2019 – 30.04.2019 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura
tj. od 7.30 do 15.30.

Sposób składania wniosku:
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 2 egzemplarzach w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych (CD/DVD),
w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:
Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego
i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW.

Forma wsparcia:
Refundacja

Limit dostępnych środków:
350 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:
50 000 PLN

Intensywność pomocy:
Pomoc na operację przyznawana jest w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych

Uprawniony podmiot:
Organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
o przyznanie pomocy.
3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru tj.:
a) podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym
w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami,
b) złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji” stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia.
4. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5 Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.
6. Uzyskanie minimum 10 pkt w wyniku oceny operacji przez Radę LGD „Chata Kociewia” w oparciu
o kryteria wyboru operacji.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Wszystkie dokumenty związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy znajdują się w biurze LGD „Chata Kociewia” oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem www.chatakociewia.pl

Dokumentacja zawiera:
• Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”,
• formularz wniosku o przyznanie pomocy,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o przyznaniu pomocy,
• informację o stopniu realizacji wskaźników,
• kryteria wyboru operacji,
• listę wymaganych dokumentów,
• oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
• Procedurę wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii” (wnioski oceniane przez samorząd województwa) – konkursy otwarte.

Załączniki:
Informacja o stopniu realizacji wskaźników.
Kryteria wyboru operacji.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.
Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 stopień wykonania wskaźników

Załącznik nr 2 kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 oświadczenie wnioskodawcy

Dokumenty dla beneficjenta:

1.Wniosek o przyznanie pomocy PDF

2.Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

3.Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

4.Biznesplan

5.Biznesplan-wersja edytowalna

6.Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

7.Infomacja monitorująca z realizacji biznesplanu

8.Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu- wersja edytowalna

9.Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej.

10.Tabela Finansowa

11.załącznik 2- wykaz działek ewidencyjnych PDF

12.umowa_4z

13.umowa_4z- wersja edytowalna

Data publikacji 23.03.2019

 

Dnia 10 czerwca 2019r. odbyło się posiedzenie Rady LGDv”Chata Kociewia” polegające na ocenie wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020, ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR, wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia.

 

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

1.Lista operacji zgodnych niezgodnych z LSR2. Lista operacji wybranych niewybranych do finansowania3. Rejestr Interesów Członków Rady4. Protokół z posiedzenia Rady LGD “Chata Kociewia”5. Lista obecności6. Deklaracje bezstronności7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR8. Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych niewybranych do finansowania

Data publikacji: 17.06.2019r.