OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 15/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków:
27.12.2018 – 18.01.2019 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura tj. od 7.30 do 15.30.

Sposób składania wniosku:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej należy złożyć w 2 egzemplarzach
w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych (CD/DVD) w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:
Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Forma wsparcia:
Refundacja

Limit dostępnych środków:
Limit środków dostępnych w naborze wynosi: 647 026 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:
105 000 PLN

Intensywność pomocy:
Pomoc jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych

Uprawniony podmiot:
Podmiot rozwijający działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
o przyznanie pomocy.
3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru tj.:
a) podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym
w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami,
b) złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji” stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia.
4. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5 Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.
6. Uzyskanie minimum 10 pkt w wyniku oceny operacji przez Radę LGD „Chata Kociewia” w oparciu
o kryteria wyboru operacji.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Wszystkie dokumenty związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy znajdują się w biurze LGD „Chata Kociewia” oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem www.chatakociewia.pl

Dokumentacja zawiera:

• Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia,
• formularz wniosku o przyznanie pomocy,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o przyznaniu pomocy,
• kryteria wyboru operacji,
• informację o stopniu realizacji wskaźników,
• listę wymaganych dokumentów,
• oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:
Informacja o stopniu realizacji wskaźników.
Kryteria wyboru operacji.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.
Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załacznik nr 1 stopień wykonania wskaźników

Załącznik nr 2 kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 oświadczenie wnioskodawcy

 

Dokumenty dla beneficjenta:

1.Wniosek o przyznanie pomocy PDF

2.Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

3.Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

4.Biznesplan

5.Biznesplan-wersja edytowalna

6.Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

7.Infomacja monitorująca z realizacji biznesplanu

8.Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu- wersja edytowalna

9.Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej.

10.Tabela Finansowa

11.załącznik 2- wykaz działek ewidencyjnych PDF

12.umowa_4z

13.umowa_4z- wersja edytowalna

Data publikacji 17.11.2018

 

Dnia 22 stycznia 2019r. odbyło się posiedzenie Rady LGD “Chata Kociewia” polegające na ocenie wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020, ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR, wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

Deklaracje bezstronnościLista obecnościLista operacji wybranych/niewybranych do dofinansowaniaLista operacji zgodnych/niezgodnych z LSRProtokół z posiedzenia Rady LGD “Chata Kociewia”Rejestr Interesówuchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSRUchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowaniaUchwała w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania

Data publikacji: 1.03.2019r.