OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 14/2018

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków:
07.05.2018 – 30.05.2018

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura określonych na stronie www.chatakociewia.pl.

Sposób składania wniosku:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej należy złożyć w 2 egzemplarzach w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych (CD/DVD) w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:
Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Forma wsparcia:
Ryczałt –premia.

Limit dostępnych środków:
Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 404 000, 00 PLN.

Poziom dofinansowania:
50 500 PLN.

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
o przyznanie pomocy.
3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
4. Złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia.
5. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.
7. Uzyskanie minimum 35 % maksymalnej liczby punktów w ramach oceny pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. minimum 25 punktów.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
• Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia,
• formularz wniosku o przyznanie pomocy,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o przyznanie pomocy,
• formularz biznesplanu,
• kryteria wyboru operacji,
• informacja o stopniu realizacji wskaźników,
• lista wymaganych dokumentów,
• Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ww. dokumenty znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”: www.chatakociewia.pl.

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.
Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@chatakociewia.pl lub telefonicznie: 58 560 18 82, 531 531 788.

Załączniki:
1. Informacja o stopniu realizacji wskaźników.
2. Kryteria wyboru operacji.
3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 stopień wykonania wskaźników Załącznik nr 2 kryteria wyboru operacji Załącznik nr 3 lista wymaganych dokumentów Załącznik nr 4 oświadczenie wnioskodawcy

Data publikacji 22.04.2018

 

Dnia 4 lipca 2018r. odbyło się posiedzenie Rady LGD “Chata Kociewia” polegające na ocenie wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020, ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR, wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

Deklaracje bezstronności Lista obecności Lista operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania Lista operacji zgodnych/niezgodnych z LSR Protokół z posiedzenia Rady LGD “Chata Kociewia” Rejestr Interesów Uchwała w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania Uchwała zatwierdzająca listę operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania Uchwała zatwierdzająca listę operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

Data publikacji: 11.07.2018r.

 

Dnia 30 lipca odbyło się posiedzenie Rady LGD “Chata Kociewia” dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów.

Deklaracje bezstronności Lista obecności Protokół z posiedzenia Rady LGD “Chata Kociewia” Rejestr Interesów

Data publikacji: 2.08.2018r.