OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2017

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków:
07.08.2017 r. – 21.08.2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura określonych na stronie www.chatakociewia.pl.

Sposób składania wniosku:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej należy złożyć w 1 egzemplarzu:
– w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych (CD/DVD) i/lub
– za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez LGD
w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:
Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki) Wyżej wymieniony zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami.

Forma wsparcia:
Refundacja

Limit dostępnych środków:
Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1 750 000, 00 PLN,
w tym wkład z EFRROW: 1 113 525, 00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:
94 808, 70 PLN

Intensywność pomocy:
Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych

Uprawniony podmiot:
Jednostka sektora finansów publicznych

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
a) podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami,
b) złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji” stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia,
4. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5 Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia.
6. Uzyskanie minimum 35 % maksymalnej liczby punktów w ramach oceny pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. minimum 14,70 pkt.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
• Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia,
• formularz wniosku o przyznanie pomocy,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o przyznanie pomocy,
• formularz biznesplanu,
• kryteria wyboru operacji przez LGD,
• informacja o stopniu realizacji wskaźników,
• lista wymaganych dokumentów,
• oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ww. dokumenty znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”: www.chatakociewia.pl

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.
Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@chatakociewia.pl lub telefonicznie: 58 560 18 82, 531 531 788

Załączniki:
1. Informacja o stopniu realizacji wskaźników.
2. Kryteria wyboru operacji.
3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 stopień wykonania wskaźnikówZałącznik nr 2 kryteria wyboru operacjiZałącznik nr 3 lista wymaganych dokumentówZałącznik nr 4 oświadczenie wnioskodawcyZałącznik nr 5 limit dostępnych środków

Data publikacji 18.07.2017r.

Dnia 1 września odbyło się posiedzenie Rady polegające na ocenie  wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020, ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR, wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Lista operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania

Lista operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

Protokół z posiedzenia Rady LGD “Chata Kociewia”

Rejestr interesów

Data publikacji: 8.09.2017