WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Drukuj
piątek, 07 grudnia 2018 15:05

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" zaprasza na XXXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17 grudnia br.  tj. poniedziałek o godz. 11:00 w Ośrodku Wypoczynkowym Płaczewo.

Proponowany porządek obrad:

1.    Powitanie zebranych i otwarcie XXXIII Walnego Zebrania Członków

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad

3.    Wybór Przewodniczącego Obrad

4.    Przyjęcie porządku obrad

5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania Członków z dnia 2018-09-06

6.    Wybory uzupełniające do Zarządu

a)      Wybór Komisji Skrutacyjnej do władz LGD Chata Kociewia

-          Wybór członków Komisji Skrutacyjnej

-          Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej

-          Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej

b)      Wybór Członka Zarządu

-          Przedstawienie Listy kandydatów

-          Głosowanie

-          Ogłoszenie wyniku wyborów przez Komisję Skrutacyjną

c)      Ukonstytuowanie się Zarządu - wybór spośród członków Zarządu Prezesa i Wiceprezesa LGD Chata Kociewia - ogłoszenie o wyborze na forum Walnego Zebrania Członków

7.       Przedstawienie planu pracy oraz preliminarza przychodów i wydatków na rok 2019.

8.       Przyjęcie planu pracy oraz preliminarza przychodów i wydatków na rok 2019

9.    Wolne wnioski i zakończenie XXXIII Walnego Zebrania Członków

W związku ze złożoną w dniu 15.11.2018r. rezygnacją Magdaleny Forc-Cherek z funkcji Prezesa oraz członka Zarządu informujemy, że zgodnie z zapisami & 21 ust2. niezbędne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Zarządu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedkładanie rekomendacji kandydatów do Zarządu wg. poniższych procedur:

1.      Podmioty wymienione w & 9 ust. 2 Statutu, czyli pełnoletnie osoby fizyczne, będące członkiem stowarzyszenia mają wyłączne prawo rekomendowania i cofania rekomendacji kandydatów do władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów.

2.      Rekomendacje należy składać na piśmie do dnia 11.12.2018 r. do godz. 15.00 (na 4 dni przed wyznaczoną datą wyborów uzupełniających). Pełnomocnictwo składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową - decyduje data wpływu do biura, adres:

Stowarzyszenie LGD Chata Kociewia

ul. Rzeczna 18 Nowa Wieś Rzeczna

83-200 Starogard Gdański

3.    Pełnomocnictwo powinno zawierać:

a)      nazwę, dane adresowe podmiotu udzielającego pełnomocnictwa;

b)      imię i nazwisko osoby pełnomocnika, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w & 18 ust. 2 (tzn. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie)

c)      nazwę organu, do którego udziela się pełnomocnictwa danemu kandydatowi;

d)     oświadczenia pełnomocnika o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia; o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez LGD oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

 e)      podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu udzielającemu pełnomocnictwa oraz pieczęć nagłówkową.

Do pełnomocnictwa należy dołączyć życiorys kandydata.

W załączeniu

  pełnomocnictwo 
  Penomocnictwo_sektor_spoeczny.doc

  Penomocnictwo_sektor_gospdarczy.doc

  Oświadczenie kandydata do władz stowarzyszenia