DZIAŁAJ LOKALNIE 2012 - zakończyliśmy nabór wniosków Drukuj
poniedziałek, 19 marca 2012 07:00
   Dzialaj_Lokalnie_logo             16 marca zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, do biura LGD wpłynęło 60 wniosków. Aktualnie wnioski poddane są wstępnej ocenie formalnej, a następnie zostaną przekazane członkom Komisji Grantowej, która spotka się 30 marca w biurze LGD i ostatecznie dokona wyboru  operacji, które otrzymają dotację. Łączna pula przeznaczona na granty wynosi 63 000 zł.


Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu, szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego.

2. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu.

3. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność.

4. mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.

5. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.

6. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego, mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

  LISTA WNIOSKÓW