opis_strony2
DL VII - 2011 rok PDF Drukuj Email

NAZWA PROJEKTU: Aktywne Wysinianki
REALIZATOR PROJEKTU: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin
CEL PROJEKTU: Celem projektu było wykorzystanie nowych form jak dla mieszkanek Wysina wykorzystania czasu wolnego, pobudzenie kobiet do prowadzenia aktywnego trybu życia.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:  Projekt polegał na zaktywizowaniu społecznym mieszkańców, integracji oraz polepszeniu jakości życia na wsi. Zostały zorganizowane zajęcia ruchowe tj. aerobic, pilates. Przeprowadzona została prelekcja "Żyj długo i zdrowo",  a także festyn promujący zdrowy tryb życia oraz aktywność ruchową.
REZULTATY PROJEKTU:  Społeczność się zaktywizowała podczas wspólnego festynu. Kobiety są bardziej sprawne fizycznie dzięki ćwiczeniom fizycznym, mają więcej pewności siebie oraz nie wstydzą się swojego ciała.

NAZWA PROJEKTU: Chlebowe pyszności dla mieszkańców Mirotek i gości
REALIZATOR PROJEKTU: Miłośnicy Szkoły w Mirotkach
CEL PROJEKTU:  Głównym cele projektu było wzbudzenie w mieszkańcach Mirotek chęci powrotu do tradycji i korzeni poprzez wybudowanie pieca chlebowego oraz przeprowadzenie warsztatów związanych z tematyką zdrowej żywności itd.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:  
Projekt ten zakładał wybudowanie pieca chlebowego w miejscu spotkań mieszkańców oraz przeprowadzenie cyklu spotkań i szkoleń z następującej tematyki: - szkolenie "Zdrowa żywność",- spotkanie z rolnikami na temat: "Cztery zboża i orkisz",- spotkanie seniorów z wnuczętami: "Przynieś przepis na chleb ze starego zeszytu babci",- warsztaty pieczenia chleba dla dzieci, młodzież i chętnych mieszkańców.
REZULTATY PROJEKTU:  Mieszkańcy zżyli się ze sobą, głównie za sprawą wspólnej budowy pieca, cegiełka po cegiełce. Projekt poprawił komunikację międzyludzką. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i nabyli nowe umiejętności w zakresie zdrowego żywienia oraz pieczenia chleba.


NAZWA PROJEKTU: Country na Ziemi Kociewskiej
REALIZATOR PROJEKTU: Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia
CEL PROJEKTU:  
Głównym celem projektu było pobudzenie i rozwój lokalnej społeczności Obozina i okolic do działania. Poprzez zorganizowanie dobrej i ciekawej imprezy wraz ze wszystkimi wydarzeniami wokół miasteczka westernowego miał on zintegrować społeczność lokalną wokół wspólnego celu. Projekt miał także podnieść wizerunek kociewskiej wsi oraz jej mieszkańców. Integracja lokalnej społeczności sprzyja wzrostowi świadomości, że wszyscy mieszkańcy odpowiadają za wygląd naszej miejscowości. Fakt, że rzeczy zrobione zostały własnymi siłami miały dzięki temu być przez mieszkańców bardziej cenione i szanowane.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:  Wzorem lat ubiegłych w sołectwie Obozin zorganizowany został kolejny Obozin Piknik Country. Tegoroczna nazwa nosi tytuł "COUNTRY NA ZIEMI KOCIEWSKIEJ". Wydarzenie odbyło się 09.07.2012r. Rozpoczęcie pikniku otwierały: Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego - Pan Kazimierz Chyła, Radny Okręgu Obozin - Pan Alfred Portee oraz Sołtys wsi Obozin - Pan Grzegorz Miszewski. Goszczono także Pana Senatora Andrzeja Grzyba, Posłów na Sejm RP Panów Sławomira Neumana i Jana Kulasa. W tegorocznym Obozin Piknik Country odbyły się dwa duże wydarzenia. Pierwszym była prezentacja wydanej pierwszy raz w historii Obozina unikatowej książki autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego "Z dziejów Obozina". Drugim był koncert realizowany m.in. w ramach i za środki owego projektu, koncert gwiazdy muzyki country "URSZULA CHOJAN & COUNTRY SHOW BAND".
REZULTATY PROJEKTU:  
Najbardziej z tego skorzystali sami mieszkańcy gdyż ich miejscowość pięknieje w oczach.Ponadto wzrosła znajomość wsi w całym województwie co dopinguje mieszkańców do dalszych działań oraz wzbudza w nich dumę ze  swojego miejsca zamieszkania i inicjatyw podejmowanych w tym obszarze. Gmina oraz inne instytucje widząc że coś ciekawego dzieje się w terenie również dofinansowuje te przedsięwzięcia dzięki czemu powstaje nowy chodnik, droga, mostek wylano nowy asfalt itd. Sołectwo zajęło trzecie miejsce w konkursie na "Najładniejszą wieś naszej Gminy". Widoczne jest wzmacnianie współpracy i solidarności lokalnej społeczności. Dla celów realizacji projektu wyremontowano wiele obiektów: m.in. odnowiono plac zabaw,odnowiono piękną bramę wjazdową do Obozina, wyremontowano mostek nad parkiem obozińskim.

NAZWA PROJEKTU: Czym skorupa za młodu- jak wychować szczęśliwe dzieci
REALIZATOR PROJEKTU: Grupa nieformalna " Zdolni rodzice"
CEL PROJEKTU:  Celem było wzbudzenie wśród rodziców odpowiedzialności za prawidłowe wychowanie swoich dzieci poprzez zorganizowanie warsztatów przygotowujących na przyjście potomka.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:  
Projekt polegał na przeprowadzeniu szeregu spotkań i warsztatów o różnorodnej tematyce:- spotkanie poświęcone ciąży, przygotowanie do przyjęcia potomka oraz pielęgnacji noworodka,- warsztaty dotyczące noszenia dziecka/noworodka w chuście,- warsztaty śpiewania kołysek,- spotkania z pedagogiem w celu doskonalenia umiejętności wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, zagrożeń cywilizacyjnych itd.,- spotkania rodzinne rodziców z dziadkami i dziećmi, ciociami i wujkami. Na tych spotkania wszyscy wykonywali wspólne prace domowe: gotowanie, gry planszowe itd.
REZULTATY PROJEKTU:  Największym efektem projektu było wzmocnienie więzi rodzinnych, polepszenie komunikacji oraz zmniejszenie występowania problemów wychowawczych często zauważanych w szkole.

NAZWA PROJEKTU: Kasztelania Bytońska-śladami legend i historii e Bytoni
REALIZATOR PROJEKTU: Grupa Odnowy Wsi Bytonia
CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu było zintegrowanie mieszkańców wsi i uruchomienie plenerowej wystawy "Jak legenda z historią w Bytoni się przeplata". Przedmiotem tego projektu było poznanie dziejów swojej społeczności i wyeksponowanie jej walorów.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: Projekt polegał na utworzeniu plenerowej wystawy przedstawiającej piękno i historię wsi Bytonia przez dzieci i młodzież. Grupa dzieci i młodzieży opracowała materiał na wystawę. Wystawa powstała w miejscu szczególnie uczęszczanym przez mieszkańców i turystów - na deptaku pomiędzy placem zabaw a centrum rekreacyjno - sportowym. Wystawę utworzono w formie sześciu drewnianych stojaków, zadaszonych z wodoodpornymi tablicami informacyjnymi o wymiarach 2x1,50 m.
REZULTATY PROJEKTU: Przede wszystkim nastąpiła duża integracja społeczności. Wzmocniło się poczucie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Bytoni. Zmianą społeczną jest także odbudowanie więzi wspólnotowych, wzmocnienie dumy z trwałego i wielopokoleniowego zakorzenienia mieszkańców w tej kociewskiej przestrzeni poprzez wspólne odkrywanie historii i dziejów wsi.

NAZWA PROJEKTU: Kobiety siłą Kociewia
REALIZATOR PROJEKTU: Grupa nieformalna Sympatycy Kociewia
CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej wokół działań na rzecz podniesienia atrakcyjności wsi, integracja trzech pokoleń, popularyzacja miejsca narodzin poetek: Małgorzaty Hillar, Wandy Dembek i Franciszki Powalskiej.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: Głównym założeniem tego projektu było utworzenie Izby Pamięci twórczości Małgorzaty Hillar, Wandy Dembek i Franciszki Powalskiej. Uczestnicy projektu zbierali i katalogowali pamiątki po Kociewskich poetkach. Izba Pamięci powstała w jednej z sal szkoły w Pinczynie, która jest dostępna dla mieszkańców, uczniów i turystów. Na ścianach zawisły portrety poetek. Powstanie Izby poprzedziły zajęcia: muzealne i regionalne dla dzieci i młodzieży, na których przedstawiana była twórczość poetek.
REZULTATY PROJEKTU: Najważniejszą zmianą była integracja społeczeństwa. Co więcej, każdy mieszkaniec Pinczyna może się pochwalić nienaganną znajomością biografii trzech lokalnych poetek.

NAZWA PROJEKTU: Nie jestem Jankiem Muzynkantem- rozwijam talenty
REALIZATOR PROJEKTU: Grupa nieformalna Przyjaciele Dzieci
CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu było rozbudzenie wśród dzieci pragnienia rozwijania swoich zdolności muzycznych i teatralnych oraz aktywizowanie mieszkańców Borzechowa, Radziejewa, Małego Bukowca do wspólnych działań na rzecz rozwijania talentów młodego pokolenia.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: W ramach projektu utworzono dwie grupy teatralne oraz dwie grupy umuzykalniające wśród dzieci w wieku 6-10 lat. W czasie zajęć dzieci uczyły się właściwej wymowy, dykcji, opanowania tekstu na pamięć, recytacji, gry teatralnej oraz przygotowali wspólne przedstawienie. Dzieci przy udziale dorosłych przygotowali również stroje, scenografię oraz zaprezentowali swoją sztukę podczas Kiermaszu Mikołajkowego. Dzieci poznały również wiele różnych instrumentów muzycznych.
REZULTATY PROJEKTU: Społeczność zintegrowała się ze sobą, dzięki wspólnemu przygotowywaniu i udziałowi w spektaklach teatralnych i występach wokalnych. Dzieci zdobyły nową wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki teatralnej i wokalnej. Nastąpiła współpraca pokoleń pomiędzy rodzicami, ich dziećmi i innymi mieszkańcami.

NAZWA PROJEKTU: Ocalmy Kulturę Kociewia od zapomnienia
REALIZATOR PROJEKTU: Grupa nieformalna Kultura Kociewia
CEL PROJEKTU: Celem głównym tego projektu było wzbudzenie wśród mieszkańców gminy Kaliska poczucia przywiązania do kultury Kociewia poprzez przeprowadzenie warsztatów dotyczących tradycji i kultury Kociewia.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: 
Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów o następującej tematyce:- wyroby ze skóry,- garncarstwo,- wikliniarstwo,- wyroby ze słomy,- malarstwo,- rzeźbiarstwo,- haft kociewski itp. Warsztaty rozpoczynał pokaz twórców ludowych, promujący projekt.
REZULTATY PROJEKTU:  Efektem projektu była zwiększona świadomość młodych osób na temat kultury własnego regionu, jakim jest Kociewie.


NAZWA PROJEKTU: Pozytywnie zakręceni
REALIZATOR PROEJKTU: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polaszkowskiej
CEL PROJEKTU: Celem głównym w tym projekcie było poszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców wsi poprzez nauczanie grup dzieci i młodzieży różnych form tanecznych, wzmocnienie więzi w społeczności lokalnej przez wspólne spotkania kobiet, zintegrowanie grupy seniorów poprzez rozszerzenie zainteresowań.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty taneczne i wokalne dla dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat. Warsztaty odbywały się pod okiem zespoły "Rytm" z Kościerzyny. Dla kobiet zorganizowano ćwiczenia z zakresu fitness i aerobiku, natomiast dla starszych zaproponowano utworzenie koła seniorów oraz przeprowadzenie różnych zajęć i wykładów tj. nordic-walking, wykłady dotyczące typowych schorzeń wieku podeszłego.
REZULTATY PROJEKTU: Społeczność Nowych Polaszek zintegrowała się ze sobą poprzez swój udział w zajęciach, warsztatach.  Ludzie podnieśli własną samoocenę i odzyskali wiarę w siebie i własne siły. Dzieci będą mogły w przyszłości wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę taneczne i wokalne podczas różnych gminnych okoliczności.

NAZWA PROJEKTU: Seniorze brukuj rozum
REALIZATOR PROJEKTU: Polski Związek Emerytów, Rencistó i Inwalidów, Koło Gminne w Kaliskach
CEL PROJEKTU: Głównym celem tego projektu była aktywizacja grupy wiekowej 50+, promowanie rozwoju osobistego, poszerzenie zainteresowań praz pogłębianie wiedzy z zakresu zdrowia, aktywnego spędzania czasu wolnego, pielęgnacji urody oraz żywienia osób starszych. Wytworzone dobro wspólne to zwiększona świadomość ludzi na temat twórczości i aktywności osób starszych w społeczeństwie.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: Projekt polegał na zorganizowaniu dwunastu tematycznych spotkań przy "herbatce". Na każdym spotkaniu uczestnicy projektu smakowali i samodzielnie przyrządzali różnego rodzaju herbatki i zioła na różnego typy dolegliwości. Na każde spotkanie zaproszony był fachowiec w danej dziedzinie i temacie odpowiednim do rodzaju herbatki. Odbyły się też spotkania czynne: grupowy marsz z kijkami, wyjazd na basen itd.
REZULTATY PROJEKTU: Głównym efektem jaki pozostawił projekt było zaktywizowanie i tak już zgranej grupy seniorów. Dzieci i młodzież biorą z nich przykład, bo skoro starszy człowiek może chodzić z kijkami to czemu nie może młody. W gminie Kaliska dzięki projektowi dominuje zabawa i aktywność.

NAZWA PROJEKTU: Sportowe lato w Karszanku jako pozyteczne wakacje
REALIZATOR PROJEKTU: Koło Gospodyń Wiejskich w Karszanku
CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu była adaptacja wolnego czasu dla dzieci, które spędzały okres wakacji w domu. Przedmiotem projektu były warsztaty, rajdy, spotkania edukacyjne dla dzieci.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: 
Projekt polegał na zorganizowaniu zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym w zakresie:- rozbudzenia aktywności umysłowej poprzez organizację spotkań i zajęć na temat ekologii, braku przemocy wobec zwierząt. Zorganizowano także spotkania z przedstawicielami różnych zawodów np. strażak, leśnik, policjant, informatyk.- rozbudzenie aktywności ruchowej poprzez organizację zajęć, zabaw, konkursów, mini rozgrywek sportowych na świeżym powietrzu. 

REZULTATY PROJEKTU: Najważniejszą zmianą jaka nastąpiła wśród społeczności Karszanka było wzmocnienie poczucia społecznej i lokalnej solidarności dorosłych i dzieci dzięki udziałowi z rozgrywkach, pogadankach i zabawach. Dzięki zajęciom ruchowym dzieci zwiększyły swoją aktywność fizyczną i poprawiły swoją kondycję.

NAZWA PROJEKTU: Taniec i sztuka łączy pokolenia
REALIZATOR PROJEKTU: Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Wiec
CEL PROJEKTU:  Głównym celem projektu było propagowanie kultury wśród mieszkańców Nowego Wieca poprzez zajęcia teatralne i taneczne.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:  Projekt ten polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajęć teatralnych i tanecznych. Zajęcia prowadzili specjaliści w danej dziedzinie. W ramach projektu zostały zakupione niezbędne rekwizyty oraz stroje na potrzeby prowadzenia zajęć. W ramach poszerzenia wiedzy kulturalnej uczestnicy zajęć wyjechali do teatru muzycznego do Gdańska. Na koniec zorganizowano zabawę integracyjną, na której uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje umiejętności
REZULTATY PROJEKTU:  Nastąpiło zacieśnienie więzi między pokoleniami, społeczność zintegrowała się. Mieszkańcy Nowego Wieca zdobyli nowe umiejętności sztuki tańca i aktorstwa teatralnego.

NAZWA PROJEKTU: Warsztaty artystyczne- Kociewskie zręczne ręce
REALIZATOR PROJEKTU: Koło Gospodyń Wiejskich w Pinczynie
CEL PROJEKTU:  Dobrem wspólnym było zdobycie nowych umiejętności dotyczących wyrobów artystycznych Kociewia poprzez udział w warsztatach artystycznych.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROEJKTU:  Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów artystycznych o tematyce: malowanie na szkle, papier czerpany, filcowanie itd. W warsztatach udział wzięły zarówno dzieci jak i dorośli, dzięki czemu nastąpiła integracja pokoleń. Uczestnicy warsztatów zdobyli umiejętności polegające na wykonaniu z różnych materiałów - przedmiotów dekoracyjnych o tematyce Kociewia, tj. wazony, pamiątki, kartki świąteczne i okolicznościowe, przedmioty związane z codziennym użytkowaniem - deski,tacki, talerze, puszki, pojemniki itd.
REZULTATY PROJEKTU:  Uczestnicy projektu zdobyli nowe doświadczenia dotyczące wyrobów artystycznych regionu Kociewia. Zintegrowały się pokolenia (dorośli oraz dzieci).

NAZWA PROJEKTU: Załóż maskę - uwolnij artystę
REALIZATOR PROJEKTU: Młodziezowa Rada Gminy Kaliska
CEL PROJEKTU:  Głównym celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży z gminy Kaliska. Uczestnicy szkolenia pragnęli poszerzyć i zdobyć nowe umiejętności i wiedzę z zakresu teatru.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:Projekt polegał na przeprowadzeniu szeregu spotkań o charakterze warsztatowym o tematyce teatralnej. Zostały utworzone dwie grupy uczestników. Jedna to grupa młodsza (8-13 lat)i druga grupa starsza (14-19 lat). W ramach tego projektu zorganizowano wyjazd na występy teatrów ulicznych oraz spotkania z psychologiem-pedagogiem, który uczył uczestników jak radzić sobie ze stresem na scenie. Odbyła się także pogadanka z logopedą, który wyjaśnił w jaki sposób wypowiadać się na scenie. Uczestnicy posiedli dzięki temu umiejętność ruchu scenicznego i słowno - wokalnego.
REZULTATY PROJEKTU: Dzięki warsztatom teatralnym dzieciom i młodzieży jest o wiele łatwiej porozumiewać się ze społeczeństwem. Posiedli nowe umiejętności, które będą później wykorzystywane przy różnych okolicznościach gminnych.