opis_strony2
Nabór na stanowisko ds. księgowości PDF Drukuj Email
wtorek, 09 czerwca 2009 00:00

Starogard Gdański, dnia 09.06.2009

(miejsce i data)

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia dnia 09.06.2009 roku ogłasza nabór na stanowisko:

Stanowisko ds. Księgowości

Liczba lub wymiar etatu: 1/2


Planowany zakres zadań i odpowiedzialności:

- Prowadzenie rachunkowości stowarzyszenia,

- Prowadzenie rachunkowości, księgowości projektowej,

- Prowadzenie działalności związanej z zatrudnieniem pracowników w LGD Chata Kociewia,

- Wypełnianie PIT-ów pracowników zatrudnionych w LGD

- Kontakty z organami podatkowymi oraz ZUSem,

- Uczestnictwo we wszelkich kontrolach,

- Sprawozdawczość projektowa w zakresie finansowym,

- Sporządzanie niezbędnych podsumowań, bilansów,

- Sprawowanie kontroli rachunkowej i finansowej,

- Wykonywanie niezbędnych przelewów,

Wymagania formalne/umiejętności konieczne do ubiegania się o dane stanowisko:

- Wykształcenie średnie

- Udokumentowane doświadczenie w jednostkach sektora publicznego

- Znajomość przepisów z zakresu księgowości, finansów, rachunkowości, polityki kadrowej,

- znajomość LSR

- znajomość obsługi co najmniej 1 programu komputerowego do prowadzenia księgowości

Wymagania formalne/umiejętności pożądane do ubiegania się o dane stanowisko:

- doświadczenie w rozliczaniu projektów, w tym projektów z UE,

- doświadczenie na stanowisku samodzielnym,

- sumienność, staranność, pracowitość,

- prawo jazdy kat. B

- znajomość Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z niezbędnymi dokumentami legislacyjnymi Unijnymi i krajowymi, Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej,

Znajomość przepisów dotyczących księgowości, rachunkowości, finansów, podatków oraz zatrudniania pracowników

Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy,

d) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. (kopie świadectw ukończonych kursów i szkoleń),

f) oświadczenie:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze LGD Chata Kociewia (pok. nr 318, III piętro) Starostwa Powiatowego Starogard Gdański lub pocztą na adres:

LGD Chata Kociewia

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 17

83-200 Starogard Gdański

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

w terminie do dnia 24.06.2009 do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD Chata Kociewia (www.chatakociewia.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Biura LGD Chata Kociewia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.         z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r.     Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

..........................................................................

Prezes LGD Chata Kociewia