opis_strony2
IV MARKA Z KOCIEWIA

Tytuł projektu:
Stworzenie systemu procedur do uruchomienia i promocji marki „Z Kociewia”
Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie jednolitego systemu procedur służących certyfikacji produktów i usług – przyznawanie marki „Z Kociewia”.

Zakres projektu:
Projekt realizowany będzie w kilku etapach: prace nad sporządzeniem analiz i wykonanie ekspertyz; konsultacje społeczne; przygotowanie opracowania. Wszelkie działania uwzględniają współpracę z LGD Wstęga Kociewia, które również w ramach swoich działań przewiduje opracowanie procedur dotyczących marki. Ze względu na fakt, że zarówno LGD Chata Kociewia jak i LGD Wstęga Kociewia to LGD z obszaru Kociewia, uznano, że należy opracować procedury dla jednej marki kociewskiej dla produktów i usług wykonywanych z produktów kociewskich oraz usług wykonywanych na Kociewiu.
Przewiduje się, że wybór wykonawcy analizy zostanie dokonany w drodze procedury przetargowej. Jednakże uprzednio zespół specjalistów powołanych z osób zaangażowanych z LGD Wstęga Kociewia i LGD Chata Kociewia ustali zakres działań, i wymogów które należy wykonać i postawić przed wykonawcą w celu poprawnego sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.


W ramach części dotyczącej konsultacji społecznych projektu zamierzamy odbyć spotkania, na których zostaną wypracowane propozycje procedur certyfikacji i przyznawania produktów i usług marką „Z Kociewia”. W ramach projektu będziemy także spotykać z sąsiednimi kociewskimi Lokalnymi Grupami Działania – tak by marka „Z Kociewia” była jednolita lub przynajmniej spójna.

Nad procedurami będziemy pracować w 5 zespołach 5-10 osobowych. Zespoły będą odpowiedzialne za dotarcie i zebranie informacji o dostępnych na terenie LGD produktach i usługach, oraz za zaproponowanie systemu ich certyfikacji i przyznania marki „Z Kociewia”. Przewiduje się organizację 10 spotkań dla 5 zespołów.
Opracowany materiał – procedura nadania „Marki z Kociewia” będzie przekazywany każdemu zainteresowanemu podmiotowi, który ubiegać się będzie o uzyskanie „Marki z Kociewia”

Projekt realizowany będzie w następujący sposób:
Uzgodnienie zasad nadawania marki przez zespół specjalistów – 1 miesiąc
Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy – 1 miesiąc
Powołanie zespołów – 1 miesiąc
Prace zespołów nad procedurami – 10 dwudniowych spotkań na przestrzeni 5 miesięcy
Spotkania z sąsiednimi LGD – 5 jednodniowych spotkań w ciągu 5 miesięcy
Przyjęcie procedur certyfikacji i przyznawania marki – jednodniowe posiedzenie Walnego Zgromadzenia LGD
Ciągłe – promocja projektu i informacja na temat prac zespołów pojawiająca się w lokalnej prasie i na stronie LGD Chata Kociewia.

Planowane rezultaty:
Opracowany system procedur służących certyfikacji produktów i usług – 1 książka procedur, spotkań z sąsiednimi kociewskimi LGD,10 spotkań poszczególnych zespołów (5) pracujących nad procedurami.

Początek realizacji:
II miesiące po podpisaniu umowy na II schemat
Zakończenie realizacji:
Grudzień 2007r.

Partnerzy projektu:
Starostwo Powiatowe, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lokalna Organizacja Turystyczna, Cech Rzemiosł Różnych,