opis_strony2
Nabór na stanowisko pracownik biurowy i pracownik ds. promocji PDF Drukuj Email
czwartek, 01 października 2009 00:00

Nowa Wieś Rzeczna, dnia 30.09.2009

(miejsce i data)

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia dnia 30 września ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik ds. promocji w połączeniu z pracownikiem biurowym

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat z czego funkcja pracownika ds. promocji stanowi 0,5 etatu, zaś funkcja pracownika biurowego pozostałe 0,5 etatu


Planowany zakres zadań i odpowiedzialności pracownik ds. promocji 0,5 etatu:

- Prowadzenie niezbędnych działań promocyjnych projektu,

- Zarządzanie działaniami informacyjno – promocyjnymi

- Administrowanie i aktualizacja strony internetowej LGD Chata Kociewie

- Obsługa systemów komputerowych,

- Udzielanie informacji na temat działalności LGD ze szczególnym uwzględnieniem

informacji dotyczących PROW

- Prowadzenie polityki informacyjnej LGD – w tym zamieszczanie stosowanych ogłoszeń,

udzielanie informacji, informowanie w prasie oraz innych mediach o działalności LGD

- Stworzenie internetowej bazy adresów zainteresowanych postępami w działalności LGD i

przekazywanie im cyklicznych informacji oraz informowanie o bieżących zdarzeniach,

które mogłyby zainteresować beneficjentów wraz z opracowaniem ww. informacji.

- Znajomość przepisów prawnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wraz z niezbędnymi dokumentami legislacyjnymi Unijnymi i krajowymi,

Wymagania formalne/umiejętności konieczne do ubiegania się o dane stanowisko:

- Wykształcenie średnie,

- znajomość LSR oraz przepisów UE dotyczących prowadzenia promocji w związku z

realizacją PROW na lata 2007-2013,

- znajomość obsługi co najmniej 1 programu komputerowego niezbędnego do prowadzenia

zadań promocyjnych

- znajomość obsługi komputera,

Wymagania formalne/umiejętności pożądane do ubiegania się o dane stanowisko:

- doświadczenie na stanowisku samodzielnym,

- doświadczenie w zarządzaniu systemami komputerowymi

- sumienność, staranność, pracowitość,

- prawo jazdy kat. B

Planowany zakres zadań i odpowiedzialności pracownik biurowy 0,5 etatu

- Prowadzenie biura LGD,

- Udzielanie podstawowych informacji na temat LGD, funkcjonowania biura LGD oraz władz

LGD

- Prowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów

- Prowadzenie pełnej obsługi biurowej związanej z prowadzeniem naboru wniosków

- Organizacja posiedzeń wspólnych Rady LGD,

- Organizacja posiedzeń Grup Roboczych

- Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia procedury

weryfikacji wniosków przez LGD.

- Czuwanie nad terminami w realizacji procedur związanych z prowadzeniem konkursów

ogłaszanych przez LGD oraz oceny wniosków przez LGD.

- Znajomość przepisów prawnych- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z niezbędnymi dokumentami legislacyjnymi Unijnymi i krajowymi.

Wymagania formalne/umiejętności konieczne do ubiegania się o dane stanowisko:

- Wykształcenie średnie

- znajomość LSR oraz przepisów UE dotyczących składania wniosków, rozliczania oraz

zarządzania projektem w związku z realizacją PROW na lata 2007-2013 znajomość obsługi

komputera

Wymagania formalne/umiejętności pożądane do ubiegania się o dane stanowisko:

- doświadczenie na stanowisku samodzielnym,

- łatwość w kontaktach międzyludzkich,

- dyplomacja i umiejętność rozmowy z beneficjentami

- sumienność, staranność, pracowitość,

- prawo jazdy kat. B

- Znajomość języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego w stopniu podstawowym

Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy (wzór poniżej)

d) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. (kopie świadectw ukończonych kursów i szkoleń),

f) oświadczenie:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze LGD Chata Kociewia ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański lub pocztą na adres:

LGD Chata Kociewia

ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna

83-200 Starogard Gdański

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: pracownik biurowy i stanowisko ds. promocji

w terminie do dnia 13.10.2009 do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD Chata Kociewia (www.chatakociewia.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Biura LGD Chata Kociewia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Marian Firgon

Prezes LGD Chata Kociewia

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko

2. Imiona rodziców

3. Data urodzenia

4. Obywatelstwo

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

6. Wykształcenie

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

Zawód wyuczony (tytuł zawodowy) –

Zawód wykonywany –

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria

lub innym dowodem tożsamości:

(miejscowość i data)

................................................................

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)