OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 20/2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia).

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 20/2020

Załącznik nr 1 Stopień wykonania wskaźników

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy

 

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

Procedura

 

Dokumenty dla wnioskodawcy:

 

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy pdf

Wniosek o przynanie pomocy xls

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Dodatkowe arkusze

 

Biznesplan

Biznesplan doc.

Biznesplan pdf.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Tabele Finansowe

 

Oświadczenia

Oświadczenie o wielkości przediębiorstwa pdf

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa xls

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiebiorstwa

 

Umowa o przyznaniu pomocy

Informacja monitorująca realizacji biznesplanu

Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Kary administracyjne

Umowa o przyznanie pomocy

Wykaz działek ewidencyjnych

Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

 

Informacja monitorująca

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu xls.

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej

 

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność xls

Wniosek o płatność pdf

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Informacja pomocnicza w wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących xls

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących pdf

 

Data publikacji: 16.10.2020r.